พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Last updated: Oct 14, 2020  |  64 จำนวนผู้เข้าชม  |  VDO CLIP SPECIAL REPORT

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

GC กับ DNA เรื่องความยั่งยืนGC สร้าง DNA ให้คนในองค์กร เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนในองค์กร เน้นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน มีความรับผิดชอบในทุกกระบวนการผลิต และเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายกับคนภายนอก