โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-12-07  |  2358 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

GPSC รับมอบประกาศนียบัตร ร่วมโครงการเพื่อนำร่องนำกลไกการกำหนดราคา คาร์บอนมาใช้ในองค์กร

นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เข้ารับประกาศนียบัตรการเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศไทยในการเข้าร่วม “โครงการเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรมด้านการกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก” จาก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งถือเป็นองค์กรนำร่องของประเทศไทยที่นำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียว นับเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้าที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการดังกล่าว GPSC ได้ทำงานร่วมกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ธนาคารโลก บริษัทที่ปรึกษา เดอะ ครีเอจี้ และ Carbon Trust เพื่อออกแบบและทดลองการนำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด