พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2021-06-10  |  141 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

GC ขายหุ้น GPSC เรียบร้อยแล้ว

นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า ตามที่มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 305,000,000 หุ้น คิดเป็น 10.82% และ บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 53,936,756 หุ้น คิดเป็น 1.91% รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 358,936,756 หุ้น คิดเป็น 12.73% ในราคาหุ้นละ 70 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 25,126 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC และภาระภาษีเงินได้ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (หากมี) ทั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 30 ล้านบาท นั้น บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการขายหุ้นสามัญของ GPSC ให้กับคู่สัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน GPSC ลดลงจาก 22.73% ก่อนการขายหุ้น เป็น 10% ภายหลังการขายหุ้น