สรุปรายชื่อผู้ตอบคำถามกิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจใน
โครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 10
 
กิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจในโครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 10

เฉลยคำตอบ

1. การกำกับกิจการพลังงาน ปี 2566-2570 มี 3 ภารกิจ
คำตอบ ใช่

2. เป้าหมายของ Energy Transition & Competition คือ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและเป็นธรรม
คำตอบ ใช่

3. วัตถุประสงค์ของ Digital Transformation คือ บริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและได้มาตรฐานสากล
คำตอบ ใช่
 

 ของรางวัล บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 100 บาท

สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 50 ท่านแรกและกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น
รวมทั้งยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมมาก่อน โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่
 
 
การจัดส่งของรางวัล

ทีมงานจะดำเนินการส่งมอบภายใน 14 วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้

สรุปรายชื่อผู้ตอบคำถามกิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจใน

โครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 9


เฉลยคำตอบ

1. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
คำตอบ ใช่

2. การใช้จ่ายเพื่อกิจการต่างๆของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรา 97 วงเล็บ 1-6
คำตอบ ใช่

3. แนวคิดหลักในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปีนี้
คือ Clean Energy For Life
คำตอบ ใช่

 
ของรางวัล บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 300 บาท

สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 10 ท่านแรกและกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น
รวมทั้งยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมมาก่อน โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่ของรางวัล บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 100 บาท

สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 50 ท่านต่อมาและกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น
รวมทั้งยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมมาก่อน โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่


การจัดส่งของรางวัล

ทีมงานจะดำเนินการส่งมอบภายใน 14 วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้


สรุปรายชื่อผู้ตอบคำถามกิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจใน

โครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 8


เฉลยคำตอบ

1. กกพ. ให้การสนับสนุนโซลาร์เซลล์โรงพยาบาล 77 แห่งทั่วประเทศ

คำตอบ ใช่

2. โรงพยาบาลไทรน้อย เข้าร่วมโครงการไฟจากฟ้าของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สามารถประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน

คำตอบ ใช่

3. โครงการไฟจากฟ้า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(5)

คำตอบ ใช่

 

ของรางวัล บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 300 บาท

สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 10 ท่านแรกและกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น
รวมทั้งยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมมาก่อน โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่

ของรางวัล บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 100 บาท

สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 50 ท่านต่อมาและกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น
รวมทั้งยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมมาก่อน โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่

 

สรุปรายชื่อผู้ตอบคำถามกิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจใน
โครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 7

กิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจในโครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 7
เฉลยคำตอบ
1. คพข. ย่อมาจาก คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
คำตอบ ใช่

2. หนึ่งในหน้าที่สำคัญของ คพข. คือ ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน
ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการประกอบกิจการพลังงาน
หรือถูกเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
คำตอบ ใช่

3. คพข. ให้ความคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน มีอยู่ทั่วประเทศ รวม 13 เขต
คำตอบ ใช่


ของรางวัล บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 300 บาท

สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 10 ท่านแรกและกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น
รวมทั้งยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมมาก่อน โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่

 
ของรางวัล บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 100 บาท

สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 50 ท่านต่อมา และกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น
โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่
 
 
การจัดส่งของรางวัล

ทีมงานจะดำเนินการส่งมอบภายใน 14 วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
รวมทั้งยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมมาก่อน ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้

สรุปรายชื่อผู้ตอบคำถามกิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจใน

โครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 6

 

กิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจในโครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 6

เฉลยคำตอบ

1. ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.66 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 บาทต่อหน่วย
คำตอบ ใช่

2. การใช้ LNG ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น
คำตอบ ใช่

3. เมื่อผลิตก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้น จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้
คำตอบ ใช่

ของรางวัล บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 300 บาท

สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 10 ท่านแรกและกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น รวมทั้งยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมมาก่อน โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่

 

ของรางวัล บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 100 บาท

สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 50 ท่านต่อมา และกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่

การจัดส่งของรางวัล

ทีมงาน จะดำเนินการส่งมอบภายใน 14 วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมมาก่อน ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้

สรุปรายชื่อผู้ตอบคำถามกิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจใน
โครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 5
 
กิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจในโครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 5
เฉลยคำตอบ

1. ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้
คำตอบ ใช่
2. ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องอัตราค่า Ft ในเว็บไซต์ของ สำนักงาน กกพ. ได้
คำตอบ ใช่
3. หากมาตรฐานการให้บริการไฟฟ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ประชาชนสามารถเรียกร้องให้มีการตรวจสอบได้
คำตอบ ใช่
 
ของรางวัล บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 300 บาท
สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 10 ท่านแรกและกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่
 
ของรางวัล บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 100 บาท
สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 50 ท่านต่อมา และกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่
การจัดส่งของรางวัล
ทีมงาน จะดำเนินการส่งมอบภายใน 14 วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้
 
สรุปรายชื่อผู้ตอบคำถามกิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจใน
โครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 4
 
กิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจในโครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 4
 
เฉลยคำตอบ
1. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) คือ เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชน
ให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
   คำตอบ ใช่
 
2. การดำเนินงานของ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย กกพ.
ตามกรอบนโยบายของ คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
   คำตอบ ใช่
 
3. นโยบายพลังงาน 4D1E พลังงานสะอาดยั่งยืน เป็นหนึ่งเป้าหมายการสร้างการรับรู้
ของ กกพ. ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
    คำตอบ ใช่
 
สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 50 ท่านแรกและกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น
โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่

ของรางวัล

บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 100 บาท

การจัดส่งของรางวัล

ทีมงาน จะดำเนินการส่งมอบภายใน 14 วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
จากการตอบคำถามกิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจ
ในโครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 3
 
กิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจในโครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 3
 
เฉลยคำตอบ
 
1. หากเกิดไฟตกหรือไฟดับผู้ใช้ไฟสามารถร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. ได้
คำตอบ ใช่

2. ต้องการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าปล่อยน้ำเสียและเขม่าควัน ร้องเรียนไปที่ สำนักงาน กกพ.ได้
คำตอบ ใช่

3. ผู้ใช้ไฟสามารถร้องเรียนไปได้ที่ สำนักงาน กกพ. ประจำ 13 เขตทั่วประเทศ ได้
คำตอบ ใช่

 

สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 50 ท่านแรกและกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่
 
ของรางวัล

บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 100 บาท


การจัดส่งของรางวัล

ทีมงาน จะดำเนินการส่งมอบภายใน 14 วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
จากการตอบคำถามกิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจ
ในโครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 2

กิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจในโครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 2

เฉลยคำตอบ


1. ประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามากที่สุด
คำตอบ ใช่

2. ค่า Ft ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นงวดเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2566
คำตอบ ใช่

3. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการพิจารณาค่า Ft ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ของ กกพ.
คำตอบ ใช่
 

สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 50 ท่านแรกและกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่ของรางวัล
บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 100 บาท

การจัดส่งของรางวัล
ทีมงานจะดำเนินการส่งมอบภายใน 14 วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล
จะต้องแจ้งภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น.
ที่ อีเมล missionenergyimpossible@gmail.com
มิเช่นนั้นจะจัดส่งไปยังข้อมูลที่ท่านแจ้งตามที่ท่านระบุในข้อมูลร่วมกิจกรรม
ไม่สามารถจัดส่งของรางวัลให้ใหม่ได้อีก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
จากการตอบคำถามกิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจ
ในโครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 1
 
 
กิจกรรมชิงรางวัลและประเมินความรู้ ความเข้าใจ
ในโครงการ Mission Energy Impossible ครั้งที่ 1

เฉลยคำตอบ

1. โครงสร้างค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าฐาน ค่า Ft ค่าบริการรายเดือน และภาษีมูลค่าเพิ่ม คำตอบ ใช่

2. ค่า Ft เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ค่าไฟฟ้าผันแปร คำตอบ ใช่

3. ค่า Ft คำนวณทุก 4 เดือน คำตอบ ใช่

 

สำหรับผู้ตอบคำถามถูกต้องครบถ้วน 50 ท่านแรกและกรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนเท่านั้น โดยคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ได้แก่
 
 
ของรางวัล

บัตรกำนัล Lotus Gift Card มูลค่า 100 บาท

 

การจัดส่งของรางวัล

ทีมงาน จะดำเนินการส่งมอบภายใน 14 วันทำการหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้

 
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล จะต้องแจ้งภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 12:00 น. ที่ อีเมล missionenergyimpossible@gmail.com มิเช่นนั้นจะจัดส่งไปยังข้อมูลที่ท่านแจ้งตามที่ท่านระบุในข้อมูลร่วมกิจกรรม ไม่สามารถจัดส่งของรางวัลให้ใหม่ได้อีก
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้