สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Last updated: 26 พ.ค. 2566  |  9776 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กกพ. ยกระดับองค์กรสู่ Smart Operation หวังเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน
เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบ Dashboard

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ดำเนินการจัดงานเปิดโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกำกับกิจการพลังงาน (Data science and analytics) โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล (ERC Data Sharing) เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างภายในสำนักงาน กกพ. และหน่วยงานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการทางด้านข้อมูลพลังงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่าสำนักงาน กกพ. จะเป็นศูนย์ข้อมูลด้านพลังงานที่มีความพร้อมในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ภายใต้โครงการดังกล่าวมีขอบเขตในความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสนับสนุนให้เกิดการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลโดยการใช้ฐานข้อมูลกลางร่วมกัน จึงทำให้เกิดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า “Data Sharing คือ กระบวนการแบ่งปันข้อมูลจากผู้ถือข้อมูลปลายทางที่มีความต้องการนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์โดยกระบวนการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว ควรมีความปลอดภัย และเป็นสากล ทั้งนี้ ในฐานะที่สำนักงาน กกพ. ทำหน้าที่กำกับกิจการพลังงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกอบการให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ”

“กลุ่มธุรกิจพลังงานเองก็ต้องการข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการพลังงาน และยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงาน กกพ. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศที่จะแบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ประเทศก้าวสู่การเป็น Data-Driven Country ได้อย่างสมบูรณ์” นายเสมอใจ กล่าว

โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกำกับกิจการพลังงาน (Data science and analytics) โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล (ERC Data Sharing) เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน เป็นการนำเอาระบบสารสนเทศและข้อมูลที่ใช้ในการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลาย มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้ในการนำเสนอข้อมูลและติดตามประเมินผลในรูปแบบของ Dashboard ข้อมูลสำหรับการกำกับกิจการพลังงาน รวมถึงเผยแพร่ให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ได้นำไปวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย

ทั้งนี้ ในฐานะที่สำนักงาน กกพ. ทำหน้าที่กำกับกิจการพลังงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดมีความพร้อมในการส่งเสริม ขับเคลื่อน และสนับสนุนการทำ Data Sharing ให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย ด้วยการคำนึงถึง ความสะดวก ความปลอดภัย และเคารพสิทธิส่วนบุคคล ภายใต้การสร้างสมดุลระหว่างการใช้นโยบายกำกับดูแลและการส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลไปช่วยในการขยายผลทางธุรกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้