OUR Khung BangKachao พัฒนาคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  1356 จำนวนผู้เข้าชม  | 

OUR Khung BangKachao พัฒนาคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

34 องค์กรขับเคลื่อน 6 แผน โครงการ “OUR Khung BangKachao” พัฒนาคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เพื่อสรุปการดำเนินงานโครงการ “OUR Khung BangKachao” ปีที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกองค์กรภาคีชั้นนำ 34 หน่วยงานและผู้แทนชุมชนคุ้งบางกะเจ้าเข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอแผนดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ด้านการจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง ด้านการจัดการขยะ ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการท่องเที่ยว และด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละองค์กรสมาชิกในโครงการฯ ได้นำความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีหลากหลายมาบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ มุ่งบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ร่วมกัน สอดคล้องกับความต้องการชุมชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

การดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะทำงานทั้ง 6 ด้านได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน และจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า โดยเป้าหมายในระยะแรกมุ่งพัฒนาพื้นที่สีเขียว ซึ่ง คณะทำงานพื้นที่สีเขียว นำโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดเป้าหมายมุ่ง “รักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้ได้ 6,000 ไร่ ภายใน 5 ปี” พร้อมสร้างอัตลักษณ์พื้นที่สีเขียวต้นแบบในแต่ละตำบล โดยในปี 2562 มีแผนดำเนินการระยะเริ่มต้นก่อน 400 ไร่ ในพื้นที่ราชพัสดุของกรมป่าไม้ โดยออกแบบวางแผนการปลูกและบำรุงรักษาร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวทั้ง 6 ตำบลฯ ปัจจุบันมีองค์กรภาคีที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณพัฒนาพื้นที่สีเขียวแล้ว 15 องค์กร ในพื้นที่ 309.50 ไร่ (77 แปลง) ซึ่งการสร้างพื้นที่สีเขียวนี้นอกจากจะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นทรัพยากรพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมคุ้งบางกะเจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของประเทศต่อไปอีกด้วย

สำหรับ คณะทำงานด้านการท่องเที่ยว นำโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. มีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ต่อยอดการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในคุ้งบางกะเจ้า พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวและกลุ่มอาหาร พร้อมถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง คณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ นำโดยบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มุ่งส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับชุมชน ต่อยอดและการพัฒนาคุณภาพสินค้าพื้นถิ่นภายใต้แบรนด์คุ้งบางกะเจ้าให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์วิถีชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน คณะทำงานการจัดการขยะ นำโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานพัฒนาศูนย์รวบรวมขยะในพื้นที่เพื่อนำมาต่อยอดการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยที่ผ่านมานำร่องนำขยะจากขวดพลาสติกมาผลิตเป็นผ้าจีวรพระสงฆ์ผืนแรกของประเทศ และมีแผนอบรมความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ต่อไป คณะการจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง นำโดย มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ำ ผ่านการ “สร้างแบบอย่างความสำเร็จ” ที่พร้อมขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จากการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลอย่างละเอียดใช้สำหรับการบริหารงานพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูลำคลอง และเกษตรผสมผสานแบบร่องสวน รวมทั้งบริหารสถานการณ์วิกฤต ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเสีย น้ำเค็ม และน้ำกัดเซาะตลิ่ง คณะทำงานการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา นำโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการ บูรณาการกิจกรรมเชื่อมโยงกับโรงเรียนในคุ้งบางกะเจ้า สนับสนุนบุคคลากรครูและเพิ่มศักยภาพเทคนิคการสอน มุ่งสู่การสร้างเยาวชนให้มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและเป็นคนดีในสังคม

หัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการ OUR Khung BangKachao คือโมเดลความร่วมมือในรูปแบบการสานพลังร่วมเชื่อมโยงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่แท้จริง บนการทำงานที่มีเป้าหมายร่วมขององค์กรชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐ-เอกชน ตลอดจนการรวมพลังของชุมชนทั้ง 6 ตำบลในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ภายใต้การกำกับของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าให้เติบโต แข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth) โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินงาน

ทั้งนี้ คณะทำงานด้านอำนวยการและการสื่อสาร โครงการ OUR Khung BangKachao เปิดให้ผู้ที่สนใจร่วมโครงการฯ สามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ ทีมเลขานุการโครงการ “OUR Khung BangKachao” โทรศัพท์ 02-537-3792 ,081-1743168

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้