NGV Marketplace ยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  835 จำนวนผู้เข้าชม  | 

NGV Marketplace ยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร

NGV Marketplace ต้นแบบแผนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พันเอก ไชยปราการ พิมพ์จินดา รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ และนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ NGV Marketplace ตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านสถานีบริการ NGV ปตท. และส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อน Digital Economy ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับเกษตรกรทั่วประเทศ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนสังคมและชุมชนเพื่อหยั่งรากสินค้าเกษตรมาตรฐานอย่างมั่นคงและยั่งยืน ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญตามนโยบายตลาดนำการผลิตที่ใช้ดิจิทัลเป็นกลไกขับเคลื่อนและสร้างการยอมรับต่อสาธารณชน เพื่อยกระดับการเกษตร ของประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตรดิจิทัล (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการริเริ่มโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั้งด้านการขนส่ง คลังสินค้า และการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างตลาดกลางสินค้าเกษตรทั่วภูมิภาค เริ่มต้นจากพื้นที่นำร่องเครือข่ายผู้บริโภคในเขต อ.บ้านบึง และ อ.เมือง จ.ชลบุรี อาทิ กรมทหารราบที่ 21 รอ. โรงงาน และสถาบันการศึกษาในเมืองบ้านสวน โดยใช้สถานีบริการ NGV ปตท. เป็นจุดรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง รวมทั้งสามารถตามสอบความเชื่อมั่นของการผลิตได้ตลอดกระบวนการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญตั้งแต่กระบวนการรับรอง ตามสอบ และจับคู่ซื้อขายสินค้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดกลางได้ง่าย และเข้าถึงบริการภาครัฐได้โดยครบวงจร ทำให้ภาคเกษตรกรรมของไทยสามารถยกระดับขึ้นสู่การใช้ประโยชน์ดิจิทัล ลดข้อจำกัดการเข้าถึงตลาด ตลอดจนถึงสร้างวงจรเศรษฐกิจคู่ขนานโดยอาศัยกลไกตลาดกลางค้าสินค้าเกษตร สร้างการแข่งขันที่เท่าเทียมต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามนโยบายในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศโดยใช้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ซึ่งจะเป็นการรวมพลังของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และขับเคลื่อน การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในส่วนของกระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายประชารัฐ ด้วยการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ให้กระจายสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเหล่าเกษตรกร ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และสามารถกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกด้วย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับเกษตรกร ที่เป็นต้นแบบของการริเริ่มซื้อขายและกระจายสินค้าทางกายภาพให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อน และพัฒนากระบวนการเหล่านี้ไปสู่การใช้ Digital Platform ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการดำเนินงาน 3P-People Planet Prosperity ของ ปตท. ที่จะดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชาติ

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ปตท. มีความมุ่งมั่นในแผนการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ผ่านการบูรณาการในทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน เกษตรกร ตลาดการค้า หน่วยงานของรัฐ และการขนส่ง ในการรวบรวมสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรอง โดยใช้สถานีบริการ NGV และผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ทำหน้าที่เป็นร้านจำหน่าย และเป็นศูนย์รวบรวมสินค้าเกษตร เพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำรูปแบบและระบบการดำเนินงาน market place ในสถานีบริการ NGV ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมตามปัจจัยของแต่ละพื้นที่ และต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป หรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนได้อีกด้วย

พันเอก ไชยปราการ พิมพ์จินดา รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ กล่าวว่า กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ แลเห็นถึงความสำคัญในการดูแลเกษตรกรเพื่อให้อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างความยั่งยืนด้านเกษตรกรรม โดยรับซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยจากโครงการในราคาที่เหมาะสม เพื่อนำมาประกอบอาหารในโรงเลี้ยง ซึ่งมีกำลังพลกว่า 1,000 นาย ภายในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ช่วยให้กำลังพลได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีสุขสภาพแข็งแรงและเป็นกำลังที่สำคัญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติต่อไป

นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน กล่าวว่า เทศบาลเมืองบ้านสวน มุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NGV Marketplace ในการสนับสนุนตลาดสินค้าเกษตร ด้วยการส่งเสริมให้โรงเรียนในพื้นที่รับซื้อวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียนบริโภคในราคาที่เป็นธรรม โดยตั้งเป้าหมายรับซื้อ 10 โรงเรียน ซึ่งมีจำนวนนักเรียนกว่า 5,000 คน เป็นการช่วยลดความผันผวนของราคาและยกระดับเกษตรกรให้ผลิตสินค้าปลอดภัย พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้บริโภคอาหารปลอดภัยและมีพัฒนาการที่ดี

“ปตท. พร้อมสนับสนุนโครงการ NGV Marketplace ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากการดำเนินโครงการนำร่องบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ปตท. จะพิจารณาแผนการขยายผลโครงการอีก 10 แห่ง ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้กระทรวง เกษตรฯ เชิญชวนองค์กรและผู้สนใจลงทุนขยายผลในรูปแบบ Free Franchise อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคอย่างครบครัน ควบคู่ไปกับการเติบโตเคียงข้างไปกับสังคมและชุมชน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตลอดไป” นายชาญศิลป์ กล่าวเสริมในตอนท้าย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้