20 ปี สถาบันนวัตกรรม ก้าวย่างแห่งความภาคภูมิใจ

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  507 จำนวนผู้เข้าชม  | 

20 ปี สถาบันนวัตกรรม ก้าวย่างแห่งความภาคภูมิใจ

20 ปี สถาบันนวัตกรรม ก้าวย่างแห่งความภาคภูมิใจและมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ต้นน้ำทางความคิด เพิ่มบทบาทในการผลักดันงานวิจัยให้เป็นนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ อันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมนำพาองค์กรก้าวเดินอย่างสง่างามบนเวทีโลก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ณ สถาบันนวัตกรรม ปตท.มด้วยผู้บริหาร นักงาน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ครบรอบ 20 ปี สถาบันนวัตกรรม” โดยมี นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิจัย และพนักงานเข้าร่วม

นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถาบันนวัตกรรม หรือชื่อเดิม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 ด้วยการลงทุนกว่า 1,600 ล้านบาท ในการสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัย พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ณ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2541 โดยมีภารกิจหลักในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของ กลุ่ม ปตท. และตอบสนองนโยบายด้านพลังงานของรัฐ พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา สถาบันมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ ปตท. ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพ ทำให้ ปตท. มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนาด้านพอลิเมอร์ กระบวนการผลิตปิโตรเลียม ปิโตรเคมี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม การจัดระบบ การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดเก็บองค์ความรู้รวมทั้งยกระดับงานวิจัยพัฒนา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังจะเห็นได้จากรางวัลมากมายที่ได้รับ ทั้งในเวทีระดับประเทศและเวทีโลก อาทิ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านนวัตกรรม ซึ่ง ปตท. ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่อง มาเป็นเวลา 9 ปี ตั้งแต่ ปี 2553 – 2561 และในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นองค์กรแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล R&D 100 ซึ่งเป็นรางวัลด้านนวัตกรรมระดับโลก เปรียบเสมือน Oscar of Innovation จากผลงานชุดอุปกรณ์ดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซล ให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยหลักการระบบเชื้อเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel Engine Conversion Kit) แต่ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการในการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม มุ่งสู่การเปิดรับเทคโนโลยีจากภายนอกมาร่วมสร้างนวัตกรรม (Open Innovation) มากขึ้น สถาบันจึงมีการดำเนินงานในการสร้างพันธมิตรในการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมโดยเร็วและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ สร้างความยั่งยืนของ กลุ่ม ปตท. และประเทศชาติ จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ” เป็น “ สถาบันนวัตกรรม ” ในปี 2561

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในวาระที่สถาบันนวัตกรรม ได้ดำเนินงานมาครบรอบ 20 ปี นับเป็นเรื่องน่ายินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของสถาบันที่มีบทบาทสำคัญ ในการนำพาองค์กรให้สามารถก้าวผ่านความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง สถาบันนวัตกรรมถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ ที่มีบทบาทในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. รองรับทิศทางองค์กร ผ่านความท้าทายต่างๆ มาได้จนถึงปัจจุบัน เพราะผู้บริหารและพนักงาน ทุกท่านยึดหลักในการบริหารองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง People การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคมอย่างมีส่วนร่วม Planet การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติของกระบวนการทำงาน และ Prosperity การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมถึงขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยม SPIRIT + D ซึ่งก็คือ I = Innovation และ D = Digitalization เรามุ่งมั่นตั้งใจนำดิจิทัลและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้สามารถต่อยอดนวัตกรรมและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างดียิ่ง ด้วยความเชื่อมั่นเช่นนี้ ปตท. จึงเป็นองค์กรที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศมาโดยตลอด ที่สำคัญคือ การกำหนดส่วนผสมเชื้อเพลิงชีวภาพในน้ำมันเบนซินและดีเซล ซึ่ง ปตท. ได้เป็นผู้นำในการตอบสนองนโยบายรัฐ ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเป็นผู้นำตลาด ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์กรนี้เองมีส่วนสำคัญที่ทำให้ ปตท. กลายเป็นบริษัทพลังงานที่มีส่วนแบ่งตลาดเชื้อเพลิงอันดับหนึ่งของประเทศไทย

“ในยุคของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ ปตท. ได้มีการเสาะแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยสถาบันนวัตกรรมได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการให้บริการด้านการประเมินและทดสอบการใช้งานเทคโนโลยีตัวต้นแบบที่มีความน่าสนใจและสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ใน ปตท. รวมถึง บริษัท ในกลุ่ม ปตท. อีกด้วย เราจึงเชื่อมั่นว่าสถาบันนวัตกรรมจะช่วยนำองค์กรก้าวข้ามความท้าทายทางเทคโนโลยีไปสู่อนาคตที่มั่นคง ยั่งยืน ได้อีกครั้ง” นายชาญศิลป์ กล่าวเสริมในตอนท้าย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้