IRPC คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช.

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  454 จำนวนผู้เข้าชม  | 

IRPC คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช.

IRPC คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช. ตอกย้ำการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 (NACC Integrity Awards 2018) ถือเป็นการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อตรง ที่แสดงให้เห็นว่า IRPC ได้ดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนให้ IRPC ก้าวสู่บริษัท ปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชียอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสประจำปี 2561 นี้ เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ของ IRPC ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่น ของผู้บริหารและพนักงาน IRPC ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมสุจริตโปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อย่างจริงจังและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร ผ่านนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ (Compliance) ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามนโยบายการเป็นบรรษัทพลเมืองโลกที่ดี (Good Corporate citizenship) ตามแนวทาง ของ UN Global compact พร้อมทั้งดำเนินงานด้วยความโปร่งใส กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันสู่การปฏิบัติในองค์กร เช่น นโยบายการต่อต้านทุจริตและให้สินบน นโยบายการรับและให้ของขวัญ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ IRPC ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมกันพัฒนาการดำเนินงาน โดยยึดมั่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ชัดเจนในทุกขั้นตอน สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงกลไกที่สนับสนุนการทำงานให้มีความโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของ ป.ป.ช. ที่ต้องการยกระดับการต่อต้านทุจริตของสังคม”

IRPC ได้ศึกษาและนำแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ป.ป.ช. มาพัฒนาองค์กร อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องความโปร่งใสและแนวทางการควบคุมทุจริต คอร์รัปชัน อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี ได้แก่ ปี 2559 และ 2560

พิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ถือเป็นกิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้