กกพ. จัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 62

Last updated: Apr 26, 2020  |  509 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY NEWS VDO CLIP

กกพ. จัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 62

กกพ. จัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 62

 
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ นางอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ร่วมเปิดตัวโครงการจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2562 หรือ Power Development Fund Awards 2019 ขึ้น โดยได้ยกระดับการจัดประกวดให้ครอบคลุมกองทุนทั้ง 3 ประเภท คือ กองทุนประเภท ก ข และ ค (กองทุนขนาดเล็กที่ได้รับเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง ชื่นชมและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เฟ้นหาสุดยอดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและโครงการชุมชนดีเด่นในการนำไปขยายผลต่อไป

โดยการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ รวม 42 รางวัล ดังนี้
1. ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จาแนกตามประเภทกองทุน ก ข และ ค รวม 15 รางวัล รวมทั้ง ผลการดำเนินงานดีเด่น 4 รางวัล คือ ด้านประสิทธิผล ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งจะพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในปี 2560
2. ระดับโครงการชุมชน จาแนกตามพื้นที่รวม 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันตก รวม 20 รางวัล รวมทั้ง ผลการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดีเด่น
3 รางวัล คือ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านพัฒนาสุขภาพสุขภาวะชุมชน และด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2559-2561 และได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 600,000 บาท โดยจะเปิดรับสมัครการประกวดระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม และคาดว่าจะประกาศผลมอบรางวัลได้ในช่วงเดือนกันยายน 2562 นี้ กกพ. จึงขอเชิญชวนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ โดย กกพ. จะจัดทีมงานลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวด (Roadshow) 13 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและรับสมัครผลงานเข้าร่วมการประกวดระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.powerdevelopmentfundawards.com หรือ www.erc.or.th หรือ pdf.erc.or.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศรวม 494 กองทุน ได้รับอนุมัติงบประมาณรวม 18,000 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมประมาณ 50,000 โครงการ ซึ่งกกพ. ได้เริ่มจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขึ้นครั้งแรกในปี 2559 ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี โดยมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในกองทุนประเภท ก (กองทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับเงินมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี) และกองทุนประเภท ข (กองทุนขนาดกลางได้รับเงินมากกว่า 1 -50 ล้านบาทต่อปี) สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 53 กองทุน 66 โครงการ และได้รับรางวัล 12 กองทุน 8 โครงการ