สนพ. สร้างความเข้าใจ “แผน PDP 2018” ที่ จ.ราชบุรี

Last updated: Apr 26, 2020  |  227 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY NEWS

สนพ. สร้างความเข้าใจ “แผน PDP 2018” ที่ จ.ราชบุรี

สนพ. สร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” ที่ จ.ราชบุรี
พื้นที่โรงไฟฟ้าสำคัญที่ช่วยส่งไฟฟ้าสู่ภาคใต้

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (7 มิถุนายน 2562) กระทรวงพลังงานโดย สนพ. จัดการสัมมนา “สร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (Power Development Plan : PDP 2018)” ขึ้นที่จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีผลใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“แผน PDP 2018 เป็นแผนแม่บทในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว 20 ปี มีความสำคัญ เพราะเป็นการวางแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในประเทศ การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง และเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการจัดสัมมนามีขึ้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางภาคตะวันตก เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าหลักตามแผน PDP 2018 หลายแห่ง ซึ่งจะมีโรงไฟฟ้าใหม่ในภาคตะวันตกในปี 2567 - 2568 และมีส่วนสำคัญในการส่งไฟฟ้าไปให้ภาคใต้ ซึ่งเป็นภาคที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ” นายวัฒนพงษ์กล่าว

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สนพ. กล่าวสรุปสาระสำคัญของแผน PDP 2018 ว่า เป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ตั้งเป้าหมายจะมีกำลังผลิตไฟฟ้าในปี 2580 จำนวน 77,211เมกะวัตต์ ปัจจุบันผลิตได้ 46,090 เมกะวัตต์ โดยตามเป้าหมายจะต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 56,431 เมกะวัตต์และปลดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี 2561 - 2580 จำนวน 25,310 เมกะวัตต์รวมทั้งจะมีการพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น และเกิดความมั่นคงทางพลังงาน และพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล ควบคุม และบริหารจัดการการผลิตและจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานโดย สนพ. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผน PDP 2018 ต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการมาแล้วที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา และครั้งนี้ที่จังหวัดราชบุรี โดยมีกำหนดการจะจัดสัมมนาไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดต่อไป