GC แต่งตั้ง ดร.คงกระพัน เป็น CEO

Last updated: 2020-04-26  |  820 จำนวนผู้เข้าชม  | 

GC แต่งตั้ง ดร.คงกระพัน เป็น CEO

GC แต่งตั้ง ดร.คงกระพัน เป็น CEO

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1.นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ แทน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ที่จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

2.นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ และให้รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป