ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ผลักดันการใช้พลังงานสะอาด

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  895 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ผลักดันการใช้พลังงานสะอาด

การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ผลักดันการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงด้านพลังงาน


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพ ประเทศไทย ซึ่งเริ่มเปิดการประชุมเป็นวันแรก รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนได้มีการพิจารณาและรับรอง Joint Ministerial Statement of 37th AMEM หรือ ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 เป็นถ้อยแถลงร่วมสรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การดำเนินงานและความสำเร็จของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียน APAEC ปี 2559-2568 โดยในระยะที่ 1 ปี 2559-2563 ให้ความสำคัญใน 3 เรื่อง คือ 1.การลดความเข้มของการใช้พลังงานในอาเซียน 2.การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในภาพรวมการใช้พลังงาน และ 3.การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้ครอบคลุมในภูมิภาคมากขึ้น ส่งผลดีต่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาพรวมของภูมิภาค

ที่ประชุมยังตั้งเป้าร่วมกันว่าเมื่อถึงปี 2568 จะต้องลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานในอาเซียนลง 24.4% และต้องมีการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในภาพรวมการใช้พลังงานเป็น 23%

โดยประเด็นสำคัญด้านพลังงานที่ประเทศไทยต้องการผลักดันในช่วงที่เป็นประธานอาเซียน สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคี และการศึกษาแนวทางการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนในโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน โดยผลการศึกษาที่เกิดขึ้นจะเป็นข้อมูลและแนวทางสาหรับการวางนโยบายและกรอบความร่วมมือของอาเซียนต่อไป

ที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนรับทราบผลการนำเสนอรายงานความคืบหน้าภายใต้แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน (SOME Chair Report) ของความร่วมมือด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านปิโตรเลียม ไฟฟ้า พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ถ่านหินสะอาด พลังงานนิวเคลียร์ และนโยบายและแผนพลังงาน รวมทั้งความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา ซึ่งที่ประชุมได้รับรองเนื้อหา (SOME Chair Report) และได้รายงานผลความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ

โดยมีการหารือกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ในเรื่องภาพอนาคตพลังงานของภูมิภาคอาเซียน สถานการณ์และสภาวะปัญหาทางด้านพลังงาน โดยมีการคาดการณ์ว่าอาเซียนจะมีการเติบโตของการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเติบโตของการใช้พลังงานสะอาด ทั้งนี้ เพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับประเด็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตได้ โดยมีข้อเสนอแนะให้อาเซียนมุ่งพัฒนานโยบายการส่งเสริมการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานในอนาคต และ IEA ยินดีให้การสนับสนุนในความร่วมมือกับอาเซียนต่อไป

และหารือกับทบวงพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) ในประเด็นบทบาทของพลังงานทดแทนทั้งในบริบทโลกและในภูมิภาค และการเตรียมการรับมือกับยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคต ซึ่งทุกประเทศต้องมีการพัฒนานโยบายการลงทุนและการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถผลิตและใช้พลังงานสะอาดได้มากขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง IRENA ยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมภายใต้ ASEAN-IRENA MOU ต่อไป

นอกจากนั้น ไทยยังได้หารือทวิภาคีกับสิงคโปร์ และลาว ในส่วนของสิงคโปร์มีการหารือเรื่องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานเกี่ยวกับความเย็น และลาวได้มีการหารือเรื่องการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันเพิ่มเติม ส่วนวันนี้ (5 กันยายน 2562) ไทยก็จะหารือทวิภาคีกับกัมพูชา

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ได้มีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานบวกสาม (ASEAN+3 จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) ครั้งที่ 16 และการประชุมรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก (EASEMM) ครั้งที่ 13 รวมถึงแถลงการณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 38 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้