กฟผ. ร่วมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด จ.อุบลราชธานี

Last updated: Apr 26, 2020  |  164 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY NEWS

กฟผ. ร่วมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด จ.อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี และ กฟผ. ระดมจิตอาสา ช่างไฟฟ้า แพทย์ ทันตแพทย์
ร่วมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดต่อเนื่อง ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนประชาชน

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยร่วมกับ กฟผ. มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมฟื้นฟู ณ วัดโพธิ์ตาก เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ในฐานะประธานคณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Kick off ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟู 4 ด้าน ประกอบด้วย การทำความสะอาด การซ่อมแซม ทาสี ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประปาบริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ อาทิ โรงเรียน ตลาด และวัด การแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และการดูแลสุขภาพและสร้างความอบอุ่นประชาชนด้วยการออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ การออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร และจะดำเนินการต่อเนื่องในอีก 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิรินธรในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และอำเภอโขงเจียมในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทีมจิตอาสาและหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี

กฟผ. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมจนกระทั่งช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด ที่ผ่านมา ซึ่ง กฟผ. ได้สนับสนุนเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาอเนกประสงค์ น้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ และรถบรรทุกน้ำฉีดล้าง รวมถึงส่งทีมจิตอาสา กฟผ. ลงพื้นที่ฟื้นฟูอาคารเรียนและบ้านเรือน ตลอดจนฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบว่ามีบ้านเรือนประมาณ 10,000 หลัง อยู่ในสภาพเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า และไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด โดย กฟผ. ได้ส่งทีมนายช่างร่วมเป็นจิตอาสาในนามมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา เข้าไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และอำนาจเจริญ กว่า 100 คน แบ่งเป็น 25 ทีม ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าระหว่างวันที่ 12 – 31 ตุลาคม 2562 เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น เบรกเกอร์ สวิตซ์ไฟ และหลอดไฟฟ้า รวมถึงปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้และมีความปลอดภัย หรือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนให้ดำรงชีวิตอย่างปกติโดยเร็ว