GPSC สนับสนุนศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

Last updated: 2020-04-26  |  247 จำนวนผู้เข้าชม  | 

GPSC สนับสนุนศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

GPSC สนับสนุนศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 85 ปี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี