การประชุมเพื่อพิจารณากรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

Last updated: 26 เม.ย 2563  |  793 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมเพื่อพิจารณากรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุน  เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้มีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2563 ในวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนการใช้เงินกองทุนฯ ออกเป็น 3 แผน ดังนี้

1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีสัดส่วนของการจัดสรรเงินที่ ร้อยละ 50 หรือในวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มงานด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริม กลุ่มงานสาธิตและต้นแบบ กลุ่มงานสร้างภาพลักษณ์และข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจด้านพลังงานมิติใหม่ (นวัตกรรมทางธุรกิจพลังงาน ด้านการผลิตหรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ) และกลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุนยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มเศรษฐกิจฐานราก

2. แผนพลังงานทดแทน มีสัดส่วนของการจัดสรรเงินที่ร้อยละ 47 หรือในวงเงิน 4,700 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในกลุ่มงานด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริม กลุ่มงานสาธิตและต้นแบบ กลุ่มงานสร้างภาพลักษณ์และข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจด้านพลังงานมิติใหม่ (นวัตกรรมทางธุรกิจพลังงาน ด้านการผลิตหรือใช้พลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุนยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มเศรษฐกิจฐานรากและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. แผนบริหารจัดการ ส.กทอ. มีสัดส่วนของการจัดสรรเงินที่ร้อยละ 3 หรือในวงเงิน 300 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ส.กทอ. ในกลุ่มงานด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาบุคลากร ส.กทอ. กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ส.กทอ. กลุ่มงานประชุม (คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน) กลุ่มงานสร้างภาพลักษณ์องค์กร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส.กทอ. และกลุ่มงานการบริหารจัดการ ส.กทอ.

โดยเงินกองทุนฯ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวนำไปใช้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน (ที่ไม่มุ่งค้าหากำไร) ในการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการประหยัดพลังงาน การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก เพื่อลดต้นทุนให้กับประชาชน สนับสนุนการนำพลังงานทดแทนไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนธุรกิจด้านพลังงานมิติใหม่ พัฒนาบุคลากร โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนฯ ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ส.กทอ. ออกประกาศและเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้