IRPC ร่วมงานเสวนา ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5

Last updated: 2020-04-26  |  222 จำนวนผู้เข้าชม  | 

IRPC ร่วมงานเสวนา ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5

IRPC ร่วมงานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5”

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และองค์กรเอกชน ในงานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5” ณ ห้องประชุมสวนสน อาคาร ENCO B ของ IRPC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งนำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหา PM 2.5 จากกลุ่ม TBCSD เพื่อนำไปขับเคลื่อนและเสนอต่อระดับนโยบายต่อไป

โดยในงานเสวนาได้รับเกียรติจาก คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน TBCSD เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมการเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5” เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของภาครัฐ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจจากปัญหาดังกล่าว รวมถึงการสื่อสารข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ของประชาชน