ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-05-12  |  384 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น UAC ไฟเขียว อนุมัติเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงนำไปขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน และแผนการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับการเสนอขาย บริษัทฯ จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป หรือนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ นักลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และบุคคลใดๆ โดยอาจจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวน หรือบางส่วนในคราวเดียวกันหรือหลายครั้ง รวมทั้งอาจจะเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis)