บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

Last updated: 12 มิ.ย. 2563  |  889 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

BLCP มอบทุนการศึกษารวม 27 ล้านบาท 19 ปีต่อเนื่อง
หนุนนโยบายรัฐ สร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชน ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาต่อเนื่อง

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เข้าสู่ปีที่ 14 ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 กับโครงการมอบทุนการศึกษา รวม 27 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สนับสนุนนโยบายภาครัฐ ด้วยการให้ความสำคัญการศึกษาของเยาวชนซึ่งเป็นรากฐาน เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่จะเรียนรู้ ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคม ขับเคลื่อนประเทศชาติให้เติบโตและก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ

BLCP จัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษา “น้องๆ เรียนดีกับบีแอลซีพี” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ชึ่งเป็นช่วงเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า จนถึงปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) โดยทุกๆปี บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแก่เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ. ระยอง รวม 38 ชุมชน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด โรงเรียนในเขตนครระยอง วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมือง และอำเภอบ้านฉางสามัคคี รวม 8 กลุ่ม กลุ่มประมงเรือเรือเล็กปากน้ำ 4 กลุ่ม ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเงื่อนไขพิเศษทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับบุตรหลานกลุ่มประมง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. และทุนการศึกษาสำหรับสาขาช่างอุตสาหกรรม ปวส. รวมจำนวนทั้งสิ้น 330 ทุน รวมเป็นเงิน 1.7 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดในโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Vocational Electrical System Engineering Practice College – V-EsEPC) รวมเป็นเงิน 5 แสนบาท/ปี(เริ่มปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน) ทุนการศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง และทุนพยาบาลต่อเนื่องที่ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน รวมเป็นเงินโดยเฉลี่ย 1.45 ล้านบาท/ปี (เริ่มปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)

ในปีนี้ (พ.ศ. 2563) บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนและขาดโอกาส รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานดังกล่าวข้างต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.56 ล้านบาท และเมื่อรวม 19 ปีต่อเนื่อง บริษัทฯได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27 ล้านบาท

นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กล่าวว่า “โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ให้ความสำคัญด้านการศึกษาแก่เยาวชนมาตั้งแต่ต้น และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายภาครัฐ “สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา มุ่งเน้นประโยชน์ของชาติ ด้วยการสร้างค่านิยมหรือแรงจูงใจให้เด็กมาเรียนสายอาชีวะมากขึ้น และสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนสายอาชีวะ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า สายอาชีพ หรือช่างเทคนิค เช่น ปวช. ปวส. เป็นที่ต้องการสูงของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง จึงขยายโอกาสนี้ให้แก่เยาวชน ด้วยมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคนิควิศวกรรมระบบไฟฟ้า ในโครงการ V-EsEPC ตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องถึงปีปัจจุบัน และเมื่อจบการศึกษาแล้ว ได้รับเข้าทำงานในบริษัทฯ อีกด้วย โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และกลุ่มพลังงานไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับช่างเทคนิคให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ อันจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาท้องถิ่น ให้โอกาสผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง ได้ศึกษาในโครงการ และเข้าสู่ตลาดแรงงานในท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ”

บริษัทฯ มุ่งหวังให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากบีแอลซีพี สรรค์สร้างโอกาส ศึกษาหาความรู้อย่างเต็มกำลัง เพื่อนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนของตนเอง และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้