โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-10-05  |  211 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

UN Global Compact ยกย่อง "GGC" ขึ้นชั้นระดับ LEAD
1 ใน 3 องค์กรชั้นนำของไทย ที่มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนในระดับสากล

นายสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน” มาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปี ส่งผลให้ในปี 2020 GGC ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) ในฐานะสมาชิกที่ปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ โดย GGC ได้นำแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาวางกลยุทธ์และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มุ่งขยายผลไปยัง ห่วงโซ่อุปทาน ดำเนินงานตามหลักการสากล 10 ประการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ของโลกที่ครอบคลุม 4 ด้านที่สําคัญ ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เรื่องแรงงาน (Labour) เรื่องสิ่งแวดล้อม (Environment) และเรื่องการต้านทุจริต (Anti-Corruption) รวมไปถึงการดำเนินแผนงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคม นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรและดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน

โดยผู้บริหารของ GGC มีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสมาชิกสหประชาชาติ ในหัวข้อ Shaping our Working Poverty ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการขจัดความยากจนในห่วงโซ่อุปทาน โดย GGC ได้แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ มีผู้บริหารจากภาคธุรกิจเอกชนจากหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศอิตาลี ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเคนยา ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน แห่งสหประชาชาติ

เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบาย ด้านสิทธิมนุษยชน และกระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมของบริษัทฯ ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าและป้องกันผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

เรื่องแรงงาน (Labour) พนักงาน คือ ทรัพยากรหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงใส่ใจมุ่งเน้นการบริหารจัดการพนักงานให้ครอบคลุมการพัฒนาความรู้ความสามารถ การสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานและการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีของพนักงาน การไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงาน อันนำธุรกิจไปสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เรื่องสิ่งแวดล้อม (Environment) บริษัทฯ บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ และนโยบายการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งดำเนินงานตามกฏหมายข้อบังคับและมาตรฐานทั้งในระดับประทศและระดับสากล เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เรื่องการต้านทุจริต (Anti-Corruption) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน โดยดำเนินงานตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน มุ่งมั่นยกระดับให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ “3 Big Moves Strategy” คือ การยอมรับ (Recognition) ซึ่งมุ่งเน้นการขยายการรับรู้ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง การเติบโต (Growth) ขยายความสามารถในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมหรือตอบสนองความต้องการของสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ ความเชื่อใจ (Trust) สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

United Nations Global Compact หรือ UN Global Compact โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations; UN) ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนทั่วโลกตระหนักและร่วมกันนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง ยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลโดยเน้นแกนหลัก 4 ด้าน คือ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต