ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-10-27  |  227 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ไทยออยล์คว้ารางวัล 10th Asian Excellence Awards 2020

ไทยออยล์คว้า 3 รางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย”และ
“นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” จาก “10th Asian Excellence Awards 2020”

คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CEO (Investor Relations) ในงาน 10th Asian Excellence Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกงและเอเชียที่มุ่งเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมนี้ คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CFO (Investor Relations) และ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Best Investor Relations by Company ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นแบบ Digital Ceremony

รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CEO (Investor Relations) นับเป็นปีที่ 4 ที่ไทยออยล์ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าว โดยพิจารณาจากผู้นำองค์กร ที่มีความสามารถในการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างเท่าเทียม เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CFO (Investor Relations) นับเป็นปีที่ 2 ที่ไทยออยล์ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าว โดยพิจารณาจากผู้บริหารสูงสุดในสายการเงินขององค์กร ที่มีความสามารถ

ในการบริหารทางการเงินที่เป็นเลิศ สามารถจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรและจัดหาเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กรเป็นหลัก อีกทั้ง ยังต้องสามารถนำเสนอและให้ข้อมูลเชิงลึกต่อนักลงทุนได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารด้านการเงินอย่างแท้จริง

ในส่วนของการประกาศรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Best Investor Relations by Company นับเป็นปีที่ 7 ที่ไทยออยล์ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศดังกล่าว โดยพิจารณาจากความโดดเด่นด้านการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร โดยยึดมั่นหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียม และทันเวลา ตามแนวปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของนักลงทุนสัมพันธ์