พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Last updated: Oct 28, 2020  |  142 จำนวนผู้เข้าชม  |  ENERGY NEWS

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ถอดบทเรียน “สร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน”
ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
จากประสบการณ์ตรงขององค์กรระดับประเทศ
ที่ทำได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม

และอีกกว่า 40 Speaker ระดับโลก

งานเดียว วันเดียว
กับปรากฏการณ์ Symposium แห่งปี
GC Circular Living Symposium 2020:
Tomorrow Together