เอ็นเอฟซีที จ้ากัด

Last updated: 2020-11-06  |  229 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอ็นเอฟซีที จ้ากัด

พิธีเปิดโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน เอ็นเอฟซีที

รมว.อุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดหน้าดินโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันและท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เอ็นเอฟซีที

นายสุริยะ กล่าวว่า โครงการนี้จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเปิดโอกาสให้มีการค้าน้ำมันในระดับภูมิภาค ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ เครือข่ายการจัดส่งน้ำมันในระดับภูมิภาค อีกทั้งยังจะช่วยส่งเสริมนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบโลจิสติกส์ของประเทศส่งผลให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น ศูนย์กลางพลังงานที่ส้าคัญของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง

โดยมูลค่าการลงทุนรวมโครงการฯ อยู่ที่ประมาณ 2,570 ล้านบาท หรือ ประมาณ 83 ล้านเหรียญสหรัฐฯคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2564

ด้านนายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็นเอฟซีที จ้ากัด กล่าวว่า โครงการคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง และบริการระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ ถือเป็นการลงทุนเพื่อขยายขอบเขตธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลวของกลุ่มบริษัทเอ็นเอฟซี ซึ่งประกอบด้วย คลังน้ำมัน และถังจัดเก็บน้ำมันแก๊สโซลีนพื้นฐาน จ้านวน 6 ถัง ขนาดความจุรวม 90 ล้านลิตร เพื่อใช้รองรับน้ำมันที่ขนถ่ายมาจากเรือขนน้ำมันน้าเข้าขนาดกลาง (medium range) ก่อนที่จะขนสูบผ่าน 2 ทาง คือ ผ่านท่อขนส่งน้ำมันเข้าสู่ระบบท่อส่งน้ำมันของผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางท่อ และเข้าสู่เรือขนส่งน้ำมัน