บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

Last updated: 2020-11-18  |  1670 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

BLCP รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2020

11 ปีต่อเนื่องที่ BLCP สร้างความแข็งแรงให้กับองค์กรด้วยนโยบายตอบแทนสังคม ที่มั่นคง การันตีด้วยรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2020 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2020” รางวัลอันทรงเกียรติและ มีคุณค่า จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่ สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน งานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้อย่างครบถ้วน ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 11 ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง โดย นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบรางวัลฯ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Department of Industrial Works; DIW) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องทุกปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ในการรักษามาตรฐานการทำงานด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร(CSR)อย่างแท้จริง ครอบคลุม 7 เรื่องหลัก ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร(Organization Governance) สิทธิมนุษยชน(Human Rights) การปฏิบัติด้านแรงงาน(Labor Practices) สิ่งแวดล้อม(The Environment) การปฏิบัติดำเนินงานอย่างเป็นธรรม(Fair Operating Practices) ประเด็นผู้บริโภค(Consumer Issues) และการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน(Community Involvement and Development)

นอกจากการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเจอกับวิกฤตต่างๆ บริษัทฯ ยังมีแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมมาโดยตลอดผ่าน “สมาคมเพื่อนชุมชน” (Community Partnership Association; CPA) ที่ถูกตั้งขึ้นมาจาก 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำ (PTT, SCG, BLCP, DOW, GLOW) และ “ชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม” (The Membership of Public Relations Club; MPR) ซึ่งมีสมาชิกภาคอุตสาหกรรม รวมกว่า 20 บริษัท เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมให้ดีขึ้นรอบด้าน ด้วยความเชื่อว่า ทุกคน ทุกองค์กร คือ ฟันเฟืองเล็กๆ ที่สามารถช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไปสู่จุดหมายข้างหน้าได้ เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของเรา ความยั่งยืนที่แท้จริงของสังคม จำเป็นต้องมาจากความเข้มแข็งของรากฐานที่ดี ในขณะเดียวกัน เราต้องพร้อมรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกปัจจุบัน อาทิ สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ผมขอให้เราการ์ดอย่าตก และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ดังนั้นความเข้มแข็งและความแข็งแรงขององค์กร จึงวัดได้จากความสามารถในการสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อเนื่อง และนโยบายการตอบแทนสังคมที่มั่นคง นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนา ที่ยั่งยืน

BLCP ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน