เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-12-15  |  2007 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

SPCG คว้า 2 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ จากงาน SET Awards 2020

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“SPCG”) ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยมี ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร ให้เกียรติเป็นผู้ประกาศรางวัล SET Awards 2020 ซึ่ง SPCG เข้ารับ 2 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ได้แก่ Best Company Performance Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท และ Outstanding CEO Awards ในงาน SET Awards 2020 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการร่วมกันพัฒนาองค์กร จนรางวัล SET Awards กลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

ดร.วันดีกล่าวว่า การได้รับรางวัลดังกล่าว นับเป็นความภาคภูมิใจของทั้งตนเองและองค์กร เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของ SPCG ที่บริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท จนได้รับรางวัล SET Awards 2020 สาขา Best Company Performance Awards ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนที่โดดเด่น ทั้งศักยภาพและคุณภาพเป็นองค์กรต้นแบบ ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต เพิ่มศักยภาพขององค์กรในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) ของประเทศ รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอด เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ พร้อมเดินหน้าธุรกิจอย่างแน่วแน่ ตอกย้ำการเป็นผู้บุกเบิกและผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นอกจากนี้ ดร.วันดี ยังเป็นหนึ่งในผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับรางวัล Outstanding CEO Awards 2020 จากรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอเข้าชิงรางวัล CEO Awards จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี

ดร.วันดี กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของบริษัทในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นและต้องการตอบสนองผลประกอบการที่ยั่งยืน พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ สร้างความยั่งยืนในชุมชน เราจะไม่หยุดการพัฒนาเพื่อความมั่นคงถาวรในการดำเนินธุรกิจที่เที่ยงธรรม ซื่อตรง และเป็นที่หนึ่งในธุรกิจด้านพลังงาน”