กระทรวงพลังงาน

Last updated: 2020-12-15  |  32152 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กระทรวงพลังงาน

ก.พลังงาน เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะปิกุ้งตัก

กระทรวงพลังงานเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะปิกุ้งตัก จ.กระบี่ ใช้โรงอบโซลาร์เซลล์ช่วยเพิ่มผลผลิต

นายไพโรจน์ แก้วสวน พลังงานจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะปิกุ้งตัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เป็นตัวแบบหนึ่งของการบริหารจัดการด้านพลังงานโดยนำโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเดิมก่อนปรับปรุงใช้เวลาในการตากแห้งกุ้งเคยเพื่อนำไปผลิตกะปินาน 8 ชม.ต่อวัน โดย 1 วันมีกำลังการผลิตครั้งละ 200 กก. แต่หลังจากปรับปรุงการตากโดยใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3x4 เมตร ช่วยลดเวลาตากลงเท่าตัวคือใช้เวลาเพียง 4 ชม.ต่อวัน และยังมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นครั้งละ 300 กก. อีกด้วย โดยโรงอบแสงอาทิตย์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพลังงานจังหวัดกระบี่ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานมากขึ้น และทางพลังงานจังหวัดยังแนะนำช่องทางการตลาด การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

นายสมศักดิ์ ปานบุญ ประธานโครงการประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ อาทิ กะปิกุ้งตัก กะปิผัดข้าวคลุกกะปิ กะปิหวาน กุ้งแห้ง(กุ้งเม่า) ปลาแดดเดียว ได้รับเครื่องหมาย อย. ฮาลาล และ OTOP 5 ดาว มีโรงเรือนในการผลิตที่มั่นใจได้ถึงความสะอาด มีดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตอยู่ที่ 4.25 เมกกะจูลต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในระดับดี มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) 0.86 กรัมต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดี และไม่มีของเสียจากกระบวนการผลิตเพราะกุ้งเคยที่ใช้มาจากในพื้นที่ เมื่อตักกุ้งเคยมาแล้วเพียงสะเด็ดน้ำโดยไม่ต้องล้างน้ำจืดอีก

ทั้งนี้จึงทำให้ กลุ่มฯ ได้ผ่านเกณฑ์การรับรอง “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ที่รับรองโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) 4 ด้าน ได้แก่ 1.ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต จากหน่วยงานภายในประเทศไทย ได้แก่ อย. และ OTOP 2.มีค่าเฉลี่ยดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตไม่เกินที่กำหนด 3.มีค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลผลิต ไม่เกินที่กำหนด และ4.ไม่มีของเสียเหลือทิ้ง

สำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มฯ หมายเลขโทรศัพท์ 061-2454882 หรือที่อยู่ 32/5 หมู่ 2 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110