ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2020-12-17  |  24963 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

IRPC คว้าโล่เกียรติยศ “หุ้นยั่งยืน” ปี 2563

คุณณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เป็นตัวแทนเข้ารับโล่เกียรติคุณ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ในกลุ่มทรัพยากร จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

IRPC เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในกระบวนการดำเนินงาน อีกทั้งยังให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) มีการจัดทำแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม และนำทรัพยากรมาใช้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ ตลอดจนมีกระบวนการดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง