บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

Last updated: 2020-12-18  |  25078 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

BLCP ร่วมมือกับภาครัฐ จ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ปี 2562-63
เน้นมีภูมิลำเนา จ. ระยอง สร้างพลังสำนึกรักบ้านเกิด

ตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง ด้วยการสนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ มุ่งเน้นให้คนไทยต้องมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เน้นเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของประเทศไทย

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการบริษัท บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง (Co – payment) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ให้เกิดการจ้างงานใหม่ ผู้ที่จบการศึกษาใหม่แต่ยังไร้ประสบการณ์ทำงาน ได้รับการบรรจุงานเพิ่มขึ้น โดยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างตามระดับการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งแก้ไขปัญหาการว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมส่งเสริมให้เด็กจบใหม่ในพื้นที่มีสำนึกรักบ้านเกิด และได้กลับมาทำงานใน จ. ระยอง รวมจำนวน 20 อัตรา อาทิ ช่างเทคนิค พนักงานปฏิบัติการเคมี พนักงานปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

สำหรับเงื่อนไขผู้จบการศึกษาใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
• ต้องมีสัญชาติไทย
• ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม
• ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากทำงานนอกเวลา (Part time) ในระหว่างที่กำลังศึกษา ซึ่งใช้เกณฑ์พิจารณาจากวันที่จบการศึกษา
• ผู้จบการศึกษาใหม่ยังเป็นผู้ว่างงาน
• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ต้องจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือปี 2563
• ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ. ระยอง จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก เพื่อส่งเสริมนโยบายสำนึกรักบ้านเกิด

ทั้นนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการว่างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมนโยบายสำนึกรักบ้านเกิด รวมถึงตระหนัก รู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนา จ. ระยองให้เติบโตเคียงคู่ไปกับอุตสาหกรรม ดังคำขวัญที่ว่า “ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก”

BLCP ร่วมสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน