บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

Last updated: 2021-08-02  |  171 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ BPP อนุมัติจ้าง บ้านปู บริหารงาน

นายกิรณ ลิมปพะยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BPP) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจ้างบริหารงาน (Management Service Agreement) ระหว่าง บริษัทฯ ในฐานะผู้รับบริการ กับบริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วน 78.66% มีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 265.20 ล้านบาท