SPECIAL REPORT

SUPER เตรียมขยายการลงทุนพลังงานลมในทะเล ที่ญี่ปุ่นเพิ่ม หลังมีแผนลงทุนในเวียดนาม 3 หมื่นกว่าล้านบาท และยังมีแผนจะขยายการลงทุนไปประเทศอื่น เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

GC สร้าง DNA ให้คนในองค์กร เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนในองค์กร เน้นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน มีความรับผิดชอบในทุกกระบวนการผลิต และเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายกับคนภายนอก