การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Last updated: 2020-11-18  |  1874 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สคช. จับมือ มจธ. และ กฟผ. ออกใบรับรองวิชาชีพอุตสาหกรรมไฟฟ้า
สร้างมาตรฐานอาชีพและเพิ่มรายได้ให้บุคลากร รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แถลงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้าแล้วเสร็จ พร้อมพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพในสาขาอื่นเพิ่มเติมและออกใบรับรองวิชาชีพ ยกระดับมาตรฐานอาชีพและวิชาชีพ เพื่อเสริมศักยภาพและเพิ่มรายได้ให้กับบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย สู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้าของอาเซียนในอนาคต

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายไกรสีห์ กรรณสูต อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และอดีตกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะคณะรับรองมาตรฐานอาชีพงานระบบผลิตไฟฟ้า และ ดร.สุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. ร่วมแถลงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ บุคลากรผู้ประกอบอาชีพ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายความมั่นคงด้านพลังงาน โดยบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สคช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพ จึงได้ร่วมมือกับ มจธ. และ กฟผ. กำหนดสมรรถนะทางด้านเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ ให้บุคลากรในสาขางานระบบผลิตไฟฟ้ามีมาตรฐานเดียวกันและมีความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. กล่าวว่า มจธ. ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและการจัดการด้านพลังงานมาโดยตลอด โดยมีการศึกษาค้นคว้าด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์จำนวนมาก จึงมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า ในฐานะที่ปรึกษาฯ ทั้งนี้ มจธ. เล็งเห็นความสำคัญของการมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทยที่ให้การรับรองความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในการทำงานของบุคลากรในงานระบบผลิตไฟฟ้า เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้ต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

นายไกรสีห์ กรรณสูต อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และอดีตกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ งานระบบผลิตไฟฟ้า กล่าวว่า ในการทำงานร่วมกันระหว่างคณะที่ปรึกษา คณะทำงาน และคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในสายอาชีพงานระบบผลิตไฟฟ้าจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอิสระ ได้ร่วมกันสร้างและผลักดันมาตรฐานอาชีพงานระบบผลิตไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด เพื่อรองรับตลาดของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในเฟสแรกมุ่งเน้นไปที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังความร้อนร่วม อาชีพเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า เนื่องจากเป็นอาชีพที่จำเป็นและขาดแคลนบุคลากร จึงจำเป็นต้องรีบพัฒนาสมรรถนะการทำงานให้ทันกับแผนพลังงานฯ ต่าง ๆ ซึ่งคณะทำงานได้ร่วมกันทำภายในระยะเวลา 1 ปี จึงถือว่าเป็นมาตรฐานที่มีสมรรถนะของคนที่ทำงานจริงและเขียนขึ้นจากคนที่ทำงานจริงด้วย

ดร.สุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. กล่าวว่า มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานระบบผลิตไฟฟ้าที่แล้วเสร็จนี้ จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยที่ผ่านมา กฟผ. ได้สนับสนุนโครงการฯ ด้วยการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมเป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน ผู้ออกแบบเครื่องมือประเมิน ผู้เชี่ยวชาญประเมินเครื่องมือ ตลอดจนเป็นผู้เข้ารับการประเมิน รวมทั้งสนับสนุนสถานที่สำหรับจัดประชุมและทดลองประเมินสมรรถนะของบุคคล ตลอดจนประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายพันธมิตรของ กฟผ. ด้วย ทั้งนี้ กฟผ. ยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในทรัพยากรทุกด้าน เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Certified Body) ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในกลางปี 2564 นอกจากนี้ กฟผ. ยังเตรียมจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในงานระบบส่งพลังงานไฟฟ้าและสาขาผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำในเฟสต่อไป เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้องในสาขางานดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนภาคการศึกษาให้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้ได้บุคลากร ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้าของอาเซียนในอนาคต อันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป